Download Kitab

Mengenal Kitab Al-Iqna’ Karya Khatib Syarbaini

Ahmad AlfajriMengenal Kitab Al-Iqna’ Karya Khatib Syarbaini

Mengenal Kitab Al-Iqna' Karya Khatib Syarbaini
Mengenal Kitab Al-Iqna’ Karya Khatib Syarbaini

Kitab Al-Iqna’ adalah syarahan atas Kitab Matan Taqrib Karya Abi Syuja’. Judul lengkap Kitab Al-Iqna’ adalah Al-Iqna’ fi Halli Alfazhi Abi Syuja’. Kata Iqna’ itu sendiri adalah derivasi dari kata Aqna’a Yuqni’u Iqna’an yang memiliki arti memuaskan.

Dari namanya saja, sudah dapat dipahami bahwa tujuan kitab ini disusun adalah untuk memuaskan pelajar yang sedang mempelajari lafaz lafaz dalam Matan Taqrib. Sehingga, pelajar tersebut tidak perlu lagi repot mencari orang yang mampu menjelaskan lafaz tersebut.

Posisi Kitab Iqna’

Kitab al-Iqna’ adalah kitab bergenre fikih dalam mazhab Syafi’i. Posisinya sama seperti Kitab Fathul Qarib karya Ibnu Qasim, Kifayatul Akhyar karya Al-Hishni, Tuhfatul Labib karya Ibnu Daqiqi Al-‘Id dan Kitab an-Nihayah karya Waliyyuddin Al-Bashir. Kesemua kitab tersebut adalah Kitab Syarah atas kitab Matan Taqrib karya Abi Syuja’.

Perbedaannya hanya dari segi kategorisasinya saja. Kitab Al-Iqna’ masuk dalam kategori kitab Muthawwal yaitu Kitab syarahan yang panjang. Kitab Fathul Qarib termasuk dalam kategori Mukhtashar yaitu Kitab Syarahan yang singkat. Sedangkan Kifayatul Akhyar masuk dalam kategori Muthawwal al-Hafil yaitu Syarahan panjang dan padat.

Mengenal Kitab Al-Iqna’ Karya Khatib Syarbaini

Kitab al-Iqna’ disusun oleh seorang ulama besar dalam Mazhab Syafi’I yaitu Imam Syarbaini. Latar belakang penulisan, disebabkan permintaan dari sahabat-sahabat dan murid Imam Syarbaini. Mereka mengharapkan Imam Syarbaini menulis sebuah Kitab yang dapat mengurai secara jelas lafaz lafaz yang samar dalam Kitab Matan Taqrib.

Selain itu, mereka juga mengharapkan agar dalam Kitab tersebut nantinya ada penjelasan tentang kaedah kaedah fikih atau Qawaid Fiqh dan juga penjelasan dari aspek Ushul Fiqh nya. Mereka juga mengharapkan ada tema khusus tentang fikih aktual sebagaimana yang pernah disusun oleh Imam Syarbaini dalam Kitab beliau yang lain seperti Syarah At Tanbih, Syarah Minhajut Thalibin dan Syarah Al-Bahjah.

Permitaan tersebut tidak langsung diterima oleh Imam Syarbaini. Setelah melaksanakan Shalat Istikharah memintan petunjuk kepada Allah dan juga shalat sunat di Masjid Imam Syafii, barulah beliau memulai penulisan Kitab Al-Iqna’.

Imam Syarbaini dalam Mukaddimah Kitab Al-Iqna’ menjelaskan bahwa sasaran yang dituju dari penulisan ini adalah pelajar kelas pemula dan pelajar kelas menengah. Bagi pelajar pemula, Kitab ini diharapkan dapat menjadi pedoman untuk memahami fikih dalam Mazhab Syafii. Sedangkan bagi pelajar kelas menengah, Kitab ini diharapkan dapat menjadi rujukan fikih untuk mengajar orang lain.

Kitab Al-Iqna’ ini adalah salah satu maddah yang wajib dipelajari di Universitas Al-Azhar. Disamping mutu dan kualitas, gaya bahasa yang dirangkai dalam Kitab Al-Iqna’ terasa sangat indah dan menawan. Sangking indahnya, sampai sampai Al-Umani Al-Bashri menyusun sebuah syair khusus memuji keindahan Kitab Al-Iqna’.

Sebagaimana sudah dipahami di atas bahwa sebelum penyusunan Kitab Al-Iqna, Imam Syarbaini sudah menulis karya karya lainnya. Jadi, jika diurutkan secara berurutan:

 • Kitab Syarahan At Tanbih
 • Kitab Syarahan Minhajut Thalibin / Mughni Muhtaj
 • Kitab Syarahan Matan Taqrib / Al-Iqna’

Jika diperhatikan lebih seksama, seolah olah Kitab Iqna’ adalah versi ringkasnya dari Kitab Syarahan At Tanbih dan Syarahan Minhajut Thalibin.

Metode Penulisan Al-Iqna’

Metode penulisan yang digunakan oleh Imam Syarbaini dalam menyusun Kitab Al-Iqna’ adalah :

 • Menjelaskan batasan batasan lafaz Matan Taqrib
 • Menerangkan Arah kembali (Marja’) Dhamir.
 • Menerangkan Lafaz yang maknanya agak samar
 • Menerangkan Dalil dari Al-Quran dan Sunnah
 • Mentakhrij Hadis yang dianggap penting

Meskipun demikian, pada perkembangan selanjutnya banyak juga pelajar yang mengeluh karena terasa sulit dalam memahami ibarat Kitab Iqna’. Oleh sebab itu, untuk memahami ibarat kitab Iqna’ secara tepat adalah merujuk pada Kitab kitab Syarahan atas Kitab Iqna’ seperti Kitab Bujairimi.

Perhatian Besar dari Ulama Ulama Lain

Kitab Iqna’ ini mendapatkan perhatian dari ulama-ulama Syafiiyah lainnya. Hal ini ditandai dengan lahirnya berbagai karya yang membahas Kitab Iqna’. Di antara Kitab Syarahan Iqna’ yaitu:

 • Fathu Al-Lathif Al-Mujib bi Ma Yata’allaqu bi Kitabi Iqna’i Al-Khothib karya Al-Ujhuri (w. 1084 H),
 • Kifayatu Al-Labib Fi Halli Syarhi Abi Syuja’ Li Al-Khothib Karya Hasan bin Ali bin Ahmad Al-Madabighi (w.1170 H)
 • Tuhfatu Al-Habib karya Al-Bujairimi (w.1221 H),
 • Hasyiyah An-Nabrawi  Karya Abdullah Nabrawi (w.1275 H),
 • Taqrir Al-Bajuri Karya Imam Bajuri (w. 1277 H),

Di antara sekian banyak Hasyiyah, Kitab Bujairimi atau Tuhaftul Habib adalah kitab syarahan yang paling popular.

Manuskrip Kitab Al-Iqna’

Manuskrip Kitab Al-Iqna’ terdapat dalam beberapa perpustakaan di berbagai dunia, yaitu:

 • Dar Al-Kutub Al-Mishriyyah di Mesir
 • Markaz Al-Malik Faishol li Al-Buhuts wa Ad-Dirosat Al-Islamiyyah di Riyadh; Saudi Arabia
 • Maktabah Al-Auqof di Mosul; Irak
 • Dar Al-Kutub Al-Mishriyyah di Kairo; Mesir
 • Al-Ashifiyyah di Haidarabad; India
 • Maktabah Al-Haram Al-Makki di Mekah; Saudi Arabia
 • Al-Maktabah Al-Markaziyyah di Jedah; Saudi Arabia
 • Maktabah Al-Auqaf di Aleppo, Suriah
 • Dar Al-Kutub Al-Quthriyyah di Doha; Qatar
 • Maktabah Kulliyyatu Al-Adab Wa Al-Makhthuthot di Kuwait
 • Bibliothèque nationale de France di Paris; Prancis
 • John Rylands Library, di Manchester; Inggris
 • Princeton Library di Amerika Serikat

Percetakan Kitab Al-Iqna’

 • Penerbit yang pernah mencetak Kitab Al-Iqna’ adalah:
 • Penerbit “Bulaq” tahun 1284 (catatan pinggir Hasyiyah Al-Madabighi)
 • Penerbit “Bulaq” tahun 1291 H (catatan pinggir Taqrir Syaikh ‘Awadh)
 • Penerbit “Bulaq” tahun 1293 H (catatan pinggir Taqrir Syaikh Al-Bajuri)
 • Al-Mathba’ah Al-Maimaniyyah tahun 1307 H – 1310 H – 1338 H disertai Hasyiyah Al-Bujairimi
 • Al-Mathba’ah Al-Khairiyyah di Mesir tahun 1318 H
 • Mushthafa Al-Baby Al-Halaby tahun 1359 H
 • Dar Al-Fikr di Beirut tahun 1415 H
 • Dar Al-Khair di Beirut tahun 1417 H
 • Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah tahun 1425 H
 • Dar Ibnu Hazm & Al-Jaffan wa Al-Jabi tahun 1434 H

Download Kitab Al-Iqna’ Karya Imam Syarbaini

Demikian saja pengenalan singkat tentang Kitab Al-Iqna’ Karya Imam Syarbaini. Disini kami sediakan juga link untuk dowload Kitab Al-Iqna’ Karya Khatib Syarbaini. Jika nantinya ada link yang rusak, tolong disampaikan pada kolom komentar

Download Disini

Lihat Semuanya

Related Articles

One Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker