Download Kitab

Mengenal Kitab Fiqh Islam Wa Adillatuh

Ahmad AlfajriMengenal Kitab Fiqh Islam wa Adillatuh

Mengenal Kitab Fiqh Islam wa Adillatuh
Mengenal Kitab Fiqh Islam wa Adillatuh

Wahbah az-Zuhaili (1932-2015 M) lahir di Dair ‘Atiyah kecamatan Faiha, Suriah. Nama lengkap beliau adalah Wahbah bin Musthafa al-Zuhaili. Ayahanda beliau yakni Musthafa az-Zuhaili adalah seorang penghafal Alquran yang berprofesi sebagai petani sederhana dan dikenal sangat saleh.

Adapun ibunda beliau bernama Hajjah Fatimah binti Mustafa Sa’adah. Sosok seorang wanita yang sangat warak dan taat dalam menjalankan syariat agama. Dari pasangan Mustafa al Zuhaili dan Fatimah binti Mustafa, lahirlah seorang sosok ulama besar abad modern penulis Kitab Fiqh Islam wa Adillatuh.

Wahbah az-Zuhaili lahir dan berkembang menjadi seorang ulama besar dunia. Selain terkenal sebagai pakar di bidang fikih, beliau juga seorang pakar ahli tafsir. Hampir dari seluruh waktunya dihabiskan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Belajar, mengajar dan menulis.

Riwayat Pendidikan

Guru pertama Wahbah Zuhaili adalah ayahandanya sendiri. Sejak kecil, beliau dibimbing dan diarahkan agar kenal serta paham dasar dasar ke Islaman. Usia 7 tahun, Wahbah Zuhaili masuk ke sekolah formal ibtidaiyah di desanya.

Setelah memperoleh ijazah Aliyah, beliau masuk dan menjadi mahasiswa di Fakultas Syari’ah, Universitas Damaskus, hingga memperoleh ijazah magister. Selanjutnya, beliau memperdalam keilmuannya di Universitas al-Azhar Kairo pada program S-3. Dan pada tahun 1963, beliau resmi menyandang gelar Doktor dengan disertasi yang berjudul Atsar al-Harb fi al- Fiqh al-Islami.

Karya Tulis Syekh Wahbah Zuhaili

Wahbah Zuhaili adalah seorang ulama yang sukses dalam studi akademis. Beliau juga seorang ulama yang produktif melahirkan berbagai karya tulis seperti artikel dan buku. Konon, Buku yang beliau tulis saja mencapai 133 buku. Dan jika dikumpulkan seluruh risalah dan artikel, jumlahnya bisa melebihi 500 karya.

Berikut ini adalah beberapa karya tulis beliau yang sudah dicetak dan diterbitkan, yaitu:

 • Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami Dirasah Muqaranah. Penerbit Dar al-Fikr, Damaskus, 1963.
 • al-Wasit fi Ushul al-Fiqh, Penerbit Universitas Damaskus, 1966.
 • al-Fiqh al-Islami fi Uslub al-Jadid, Penerbit Maktabah al-Hadits, Damaskus, 1967.
 • Nazariat al-Darurat al-Syar’iyyah, Penerbit Maktabah al-Farabi, Damaskus, 1969.
 • Nazāriat al-Daman, Penerbit Dar al-Fikr, Damaskus, 1970.
 • al-Usul al-‘Ammah li Wahdah al-Din al-Haq, Maktabah al- Abassiyah, Damaskus, 1972.
 • al-Alaqat al-Dawliah fi al-Islam, Penerbit Muassasah al-Risalah, Beirut, 1981.
 • al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, (8 Jilid), Penerbit Dar al-Fikr, Damaskus, 1984.
 • Ushulul al-Fiqh al-Islami (2 Jilid), Penerbit Dar al-Fikr, Damaskus, 1986.
 • Juhud Taqnin al-Fiqh al-Islami, Penerbit Muassasah al- Risalah, Beirut, 1987.
 • Fiqh al-Mawaris fi al-Shari’ah al-Islamiah, Penerbit Dar al-Fikr, Damaskus, 1987.
 • al-Wasaya wa al-Waqaf fi al-Fiqh al-Islami, Penerbit Dar al-Fikr, Damaskus, 1987.
 • al-Islam Din al-Jihad la al-Udwan, Penerbit Persatuan Dakwah Islam Antar Bangsa, Tripoli, Libya, 1990.
 • al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari’ah wa al-Manhaj, (16 Jilid), Dār al-Fikr, Damaskus, 1991.
 • al-Qisah al-Qur’aniyyah Hidayah wa Bayan, Penerbit Dar Khair, Damaskus, 1992.
 • al-Qur’an al-Karim al-Bunyatuh al-Tasri’iyyah aw Khasaisuh al- Hasariyah, Penerbit Dar al-Fikr, Damaskus, 1993.
 • al-Ruhsah al-Syari’ah-Ahkamuhu wa Dawabituhu, Penerbit Dar al-Khair, Damaskus, 1994.
 • Khasais al-Kubra li Huquq al-Insan fi al-Islam, Penerbit Dar al-Maktabi, Damaskus, 1995

Sekilas Tentang Fiqh Islam Wa Adillatuh

Kitab Fiqh Islam wa Adillatuh yang beredar di Indonesia adalah cetakan dalam versi 8 jilid. Kitab ini sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dunia, termasuk bahasa Indonesia. Terjemahan Fiqh Islam wa Adillatuh dalam Bahasa Indonesia dicetak dalam versi 10 jilid.

Kitab Fiqh Islam wa Adillatuh ini dapat dikatakan sebagai kitab Fiqh terbesar yang lahir pada abad modern. Kitab ini menjadi kitab rujukan di semua lembaga pendidikan, khususnya lembaga akademisi. Dan banyak yang memprediksikan bahwa nantinya Kitab Fiqh Islam wa Adillatuh akan menjadi Kitab wajib pada seluruh pesantren di Indonesia.

Penekanan dalam kitab ini adalah perbandingan Mazhab dari empat mazhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafii dan Hanbali. Meskipun demikian, sering juga Wahbah Zuhaili menyebutkan pendapat Mazhab Imamiyah dari sekte Syiah.

Metodologi penulisan Fiqh Islam wa Adillatuh adalah salah satu aspek yang membuat kitab ini terasa istimewa. Setiap topik pembahasan, Syekh Wahbah Zuhaili menjelaskan pentarjihan hukum sesuai dengan landasan Hukum Islam, baik dari Nash Ayat, Hadits maupun logika.

Download disini untuk mengunduh Kitab Fiqh Islam wa Adillatuh versi Arab dan juga versi Terjemahannya. Semoga bermanfaat.

Lihat Semuanya

Related Articles

3 Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker